ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ή ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

  Με την υποβολή της παρούσας δήλωσης αποδέχομαι και δηλώνω υπεύθυνα τα παρακάτω:

  1) Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους κανονισμούς και τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του αγώνα, θα συμμετάσχω στον αγώνα με δική μου αποκλειστική ευθύνη και αποδέχομαι ακόμη ότι ο οργανωτής όμιλος και οποιαδήποτε επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα, δεν έχει καμιά ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές αν συμβούν στο σκάφος μου, σε πρόσωπα ή πράγματα, στη θάλασσα ή την στεριά, κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.

  2) Δηλώνω ακόμα ότι το πιο πάνω αναφερόμενο σκάφος είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ειδικού κανονισμού ασφαλείας για αγώνες ανοικτής θαλάσσης (OSR) της World Sailing για αγώνες κατηγορίας 3 με την προσθήκη Liferaft και σύμφωνα με την Προκήρυξη του αγώνα.

  3) Δηλώνω υπεύθυνα ότι το αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης που επισυνάπτω είναι εν ισχύ και δεν έχει για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθεί ή ανακληθεί μέχρι σήμερα.

  DECLARATION by PERSON IN CHARGE

  By submitting the present form I accept and declare the following:

  1) I declare that I accept the rules and terms specified in the Notice of Race. I will participate in the regatta under my sole responsibility. I accept that the Organizing Authority and any of the Committees of the regatta bear no responsibility for any accident or damage that may occur to the boat, persons or property, on land or at sea, during the regatta or any other time.

  2) I further declare that the above mentioned yacht is equiped according to the requirements of WS Offshore Special Regulations 2022 - 2023 Category 3 with the addition of liferaft and according to the NoR.

  3) I declare that the attached copy of measurement certificate is valid and has not been altered or recalled to date.

  Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι / I further declare that

  Η παρούσα δήλωση θα πρέπει να υπογραφεί ιδιοχείρως στη γραμματεία του ΠΟΙΑΘ κατά την εγγραφή / This statement should be signed in person at HORC Secretariat during registration

  Στοιχεία κυβερνήτη ή εντεταλμένου εκπροσώπου που υποβάλλει την δήλωση / Skipper or Person in charge who is submitting the form

  Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας στην Στεριά / Contact Person Ashore